API Tech Bedrijfsgegevens

Deze website is eigendom van Api Tech
SAS met een kapitaal van 4 000 000 euro
Maatschappelijke zetel: 11B Avenue du Général de Gaulle 54280 Seichamps
Ingeschreven bij het RCS van Nancy onder nr. 451 972 48
Directeur publicatie: Frédéric Deprun
SIRET NR.: 451 972 483

Ontwerp van de website

Webmaster: SAS VIAEVISTA
Afbeeldingen, foto's en ontwerp: SAS VIAEVISTA
SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr

Contact: contact@viaevista.fr

Hosting
SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr

Marketing Online

www.3w-online.net

Toegangsrechten tot informatie

De gebruiker van de website erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site. Hij erkent ook dat hij kennis heeft genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze te respecteren.
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, gegevensbestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens, uitgevoerd vanaf de website "http://www.apitech-solution.com", gedeclareerd bij de Nationale Commissie voor Gegevensverwerking en Vrijheden (CNIL).

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn browsersoftware. Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie over het surfen van de gebruiker op de website vast te leggen. De gebruiker kan dit cookie deactiveren via de parameters in zijn browsersoftware.
De gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben (artikel 34 van de wet "Informatique et Libertés"). Om dit recht uit te oefenen kan de gebruiker zich wenden tot de directeur van bovengenoemde publicatie.

 

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


Hetzelfde geldt voor de databanken die op de website voorkomen en die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het wetboek van intellectuele eigendom (IPR).
De handelsmerken van de website-exploitant en zijn partners, evenals de logo's die op de website staan, zijn geregistreerde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief).
Voor de hypertekstlinks die in het kader van de website zijn opgezet naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, en met name naar de partners, is vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend.
De gebruiker die de website bezoekt, mag geen hyperlink naar deze sites plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de beheerder van de website.

Het bedrijf API TECH garandeert niet dat deze site vrij is van gebreken, fouten of omissies. De gecommuniceerde informatie wordt gepresenteerd als een indicatie en algemene informatie zonder contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan API TECH niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijziging van administratieve en wettelijke bepalingen na publicatie. Op dezelfde manier kan het API TECH-bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site.
API TECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de computer of enige andere computerapparatuur van de internetgebruiker zouden kunnen infecteren, na het gebruik, de toegang of het downloaden van deze site.
API TECH behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze commerciële aanbiedingen te allen tijde te wijzigen.


 

Toepasselijk recht

Deze site en de onderhavige wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan het Franse recht.